Jdi na obsah Jdi na menu
 


VALNÁ HROMADA 11. 4. 2016

Zápis z valné hromady Table  tennis club Roudnice nad Labem, z.s.

 

Datum a místo konání valné hromady:  11. dubna 2016 , Pod Lipou 298, 413 01 Vědomice.

Svolavatel: předseda spolku Čestmír  Holub.

Přítomni:  viz Listina přítomných.

Program valné hromady:

 1. Zahájení, vyplnění a ověření listiny přítomných
 2. Schválení programu valné hromady.
 3. Volba volební a mandátové komise
 4. Volba návrhové komise
 5. Schválení Stanov spolku
 6. Schválení změny názvu spolku.
 7. Předseda spolku - zpráva o činnosti spolku za rok 2015
 8. Hospodář spolku – zpráva o hospodaření za rok 2015
 9. Předseda revizní komise – zpráva revizní komise za  rok 2015
 10. Zprávy vedoucích družstev o výsledcích za sezonu 2015 – 2016
 11. Volba výboru spolku
 12. Volba revizní komise
 13. Diskuze.

Ing Hrádek: návrh změny pravidel v soutěži  OP 3  pro sezonu 2016 - 2017 . V průběhu mistrovského   utkání možnost střídání dvou hráčů.

Ing. Kozel: připomínky k odkládaným utkáním v soutěži okresního přeboru.

Ing. Novák: požadavek na rozesílání zápisu z jednání OVST Litoměřice všem zúčastněným stranám.

Ing. Hrádek: vyjádřil nesouhlas s baráží v soutěži OP 3.

Ing. Vyskočil: připomínky k předehrání mistrovských utkání mezi družstvy jednoho klubu v krajské soutěži. 

 1. Schválení usnesení
 2. Závěr valné hromady.

Zapsal: Č. Holub

NÁVRH  NA  USNESENÍ

Z VALNÉ HROMADY TTC ROUDNICE NAD LABEM,z.s.  KONANÉ DNE

11. DUBNA 2016 V ROUDNICI NAD LABEM

Podle prezenční listiny je jednání přítomno 25 ze 44 členů z právem hlasovacím. Valná hromada je usnášeníschopná a všechny schválené úkoly jsou platné.

Podle schváleného programu jednání projednala valná hromada všechny body a přijala toto usnesení:

 1. Schvaluje
 • nové stanovy spolku
 • změnu názvu klubu z Table tennis club Roudnice nad Labem na Table tennis club Roudnice  nad Labem ,z.s.
 • zprávu předsedy o činnosti za uplynulé období
 • zprávu hospodáře o čerpání prostředků v roce 2015.
 • návrh rozpočtu na rok 2016.
 • volbu výboru ve složení (abecedně) Broft Jan, Holub Čestmír, Hrádek Antonín, Novák Jaroslav, Ullman Miloslav.
 • volbu revizní komise ve složení (abecedně) Kozel Bohumil, Spurný Antonín st., Vyskočil Tomáš.
 1. Ukládá
 • předsedovi podat návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku u příslušného krajského soudu.

termín: do 30. dubna 2016, kontrola na květnové výborové schůzi.

 • zástupci TTC Roudnice n.L. Ing. Hrádkovi, projednat v okresním svazu možnost střídání 2 hráčů v soutěži OP3 a dojednat zpřísnění odkládání zápasů v okresních soutěžích.

termín: do 31. srpna 2016, kontrola na zářijové schůzi výboru.

3. Bere na vědomí

 • volbu jednotlivých funkcí výboru: předseda Holub Čestmír, místopředseda Ing.Hrádek Antonín, hospodář Ing.Novák Jaroslav, předseda trenérské rady Broft Jan, propagačně organizační pracovník Ullman Miloslav.
 • volbu předsedy revizní komise, kterým byl zvolen Ing.Kozel Bohumil,členové komise Ing. Vyskočil Tomáš, Ing. Spurný Antonín.
 • rozpis treningových hodin v letních měsících, po skončení mistrovských soutěží .
 • Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými na valné hromadě.

Valná hromada skončila v 19:55 hod.

V Roudnici nad Labem 11. dubna 2016

Zapsal:  Bohumil Kozel, předseda návrhové komise